personality wellness symptoms

Yr ysgol a fy heriau iechyd meddwl

Reading now: 605
www.mind.org.uk

Rydyn ni’n aml yn clywed bod iechyd meddwl yr un mor bwysig ag iechyd corfforol, ac rwy’n teimlo’n gryf y dylai cefnogi iechyd meddwl cadarnhaol ddechrau’n gynnar ym mywyd unigolyn.Cefais amser caled yn yr ysgol, ac rwy’n teimlo, pe bawn i wedi cael lefel well o gymorth cynnar, y gallwn fod wedi gallu gweithredu’n well a rheoli fy mhroblemau emosiynol yn fwy effeithiol o bosibl.Yn ystod fy amser yn yr ysgol, fe wnes i ddioddef bwlio, ymosodiad rhywiol a thrais uniongyrchol.

Roedd y bwlio ar ei waethaf pan oeddwn i’n gwneud fy arholiadau TGAU, sef blwyddyn 10 ac 11, ac fe wnaeth fy mhresenoldeb yn yr ysgol ddirywio’n sylweddol oherwydd hynny.Pan oeddwn i ar fy ngwaethaf, dim ond unwaith neu ddwywaith yr wythnos oeddwn i’n mynd i’r ysgol, a chafodd hyn effaith enfawr ar fy hyder a fy mherfformiad.Yn anffodus, gan nad oeddwn i’n teimlo fy mod yn cael digon o gefnogaeth, datblygais feddylfryd o beidio ag ymddiried neu ddibynnu ar unrhyw un i fy nghefnogi.

Dechreuais deimlo mai’r peth gorau y gallwn ei wneud oedd cadw’n dawel a pheidio â dweud wrth neb am y profiadau trawmatig eraill a gefais, gan gynnwys y trais a’r ymosodiad uniongyrchol.Hefyd, roeddwn i’n ofalwr ifanc ar y pryd – oherwydd y cyflwr gwanychol roedd fy mam yn dioddef ohono.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA