Corning: recent publications

Sut wnaeth Monitro Gweithredol fy helpu i ddod yn hyrwyddwr fy hunan

"Doedd gen i ddim syniad ble i ddechrau, felly anwybyddais e."Pan oeddwn i’n gweld rhywun arall ychydig yn doredig, ar unwaith roeddwn yn teimlo'n gyfrifol. Roeddwn yn arllwys pob owns o egni oedd gen i i helpu pobl eraill; i ddatrys problemau y gallen nhw fod wedi’u datrys eu hunain. Doeddwn i ddim eisiau canolbwyntio arna  i fy hun, roedd yn ormod o dasg.

Doedd gen i ddim syniad ble i ddechrau, felly anwybyddais e.Yna, digwyddodd rhywbeth. Camais i fyny pan nad oedd neb arall yn fodlon.  Fe wnes i bopeth, fe newidiais i bopeth, rhois i’r gorau i bopeth ac mi oeddwn yn falch ohonof fy hunan. Roeddwn yn gwybod fy mod wedi gwneud beth oedd yn iawn ac mi wyddwn y dylwn fod yn falch ohonof fy hunan, ond doeddwn i ddim yn gallu.

Pob tro yr oeddwn yn ceisio rhoi clod i fi fy hun, roeddwn yn teimlo fy mod wedi fy sarnu gyda’r holl hunan amheuaeth a’r hunan casineb sydd wedi bod yno gydol fy oes.  Dyna pryd y sylweddolais efallai fy mod i angen help.Felly, dyna pryd y dechreuais ar Fonitro Gweithredol. Pan ofynnwyd i mi ddewis un cwrs allan o chwech, roeddwn i’n teimlo mai gyda hunan barch oeddwn angen yr help mwyaf.

 Wrth gwblhau’r holiadur cychwynnol, gallwn glywed y meddyliau negyddol yn cael eu torri mewn i’r papur. Dydw i ddim yn cofio’r cwestiynau’n iawn, ond rwy’n cofio fy ymatebion yr holl amser, y rhan fwyaf o'r amser, yr holl amser, ac ymlaen ac ymlaen yr aeth. Roedd fel petai fy mod yn clywed fy hun am y tro cyntaf a dechreuais amau ‘pam wyt ti’n credu hynny?’.

Mae gen i ŵr cariadus, dau fachgen anhygoel, ffrindiau a theulu anhygoel a swydd rwy’n ei charu. Roedd fel petawn i’n deffro, fel fy mod rhyw fodd wedi bod mewn breuddwyd ac yn methu â gweld y gwir. Am y tro cyntaf meddyliais nad oedd yn bosibl fod yr holl

. personality mindfulness Corning
www.mind.org.ukwww.mind.org.uk

Related articles

DMCA