mindfulness PAM

Sut daeth Balchder i Bowys

Reading now: 667
www.mind.org.uk

Mae Mind Canolbarth a Gogledd Powys wedi bod yn rhedeg grŵp cymorth cymheiriaid LHDTC+ ers 2017. Sefydlwyd y grŵp ar ôl nodi’r angen i ddarparu lle diogel, cefnogol i bobl sy'n ystyried eu bod yn LHDTC+ i gwrdd â chyfoedion, gan alluogi pobl i drafod y materion yr oeddent yn eu hwynebu a oedd yn effeithio ar eu hiechyd meddwl, lleihau unigedd a gwella ymdeimlad o lesiant pobl.

I ddechrau, roedd y grŵp yn cyfarfod yn fisol, gan gynyddu i unwaith bob pythefnos yn eithaf cyflym, ar gais yr aelodau."Roedd yr aelodau eisiau codi ymwybyddiaeth o fod yn unigolyn LHDTC+ ym Mhowys a helpu i leihau'r stigma cysylltiedig ac i leddfu effeithiau straen grwpiau lleiafrifol."Fel grŵp dan arweiniad cyfoedion, roedd yr aelodau eisiau codi ymwybyddiaeth o fod yn unigolyn LHDTC+ ym Mhowys a helpu i leihau'r stigma cysylltiedig ac i leddfu effeithiau straen grwpiau lleiafrifol.

Gwahoddodd y grŵp swyddog cyswllt LHDTC+ yr Heddlu lleol i siarad, a wnaeth greu cysylltiadau da a hyrwyddo diogelwch. Aeth y grŵp hefyd i ddangosiadau ffilmiau a thrafod pynciau penodol y gofynnwyd amdanynt gan aelodau’r grŵp.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

DMCA