all

Rhywiaeth, stigma ac iechyd meddwl; astudiaeth unigolyn

Reading now: 378
www.mind.org.uk

Dydw i ddim yn meddwl ei bod hi’n bosibl i mi edrych ar fy iechyd meddwl, a’m hunan-stigma dwfn yn ei gylch, heb gydnabod yr effaith y mae rhywiaeth a chasineb at fenywod wedi’i chael arnaf i yn ystod fy oes.Hynny yw, rwy’n meddwl fy mod i’n blentyn sensitif yn ôl pob tebyg a fy nhynged bob amser oedd i deimlo’n ddwfn, ond dydw i ddim yn credu bod fy nheimladau o orbryder a chyfnodau o iselder yn ‘ddim ond’ yn ddiffyg biolegol.

Ond mae wedi cymryd blynyddoedd o therapi ac, o’r diwedd, yn fy 30au hwyr, therapydd craff wedi’i llywio gan drawma i’m helpu i adnabod a derbyn hyn.Yn ferch wyth oed, gwelais yr effaith ar fy mam o ganlyniad i berthynas carwriaethol hirhoedlog fy nhad gyda ffrind i’n teulu.

Chwalodd ei hunan-barch gyda’r brad a gwyliais wrth iddi geisio dynion i’w dilysu, gan ddod i ben yn y pen draw mewn perthynas orfodaethol a rheolaethol gyda fy llysdad.

Read more on mind.org.uk
The website mental.guide is an aggregator of articles from open sources. The source is indicated at the beginning and at the end of the announcement. You can send a complaint on the article if you find it unreliable.

Related articles

awarenessact.com
72%
385
7 Risks Of Threatening Your Child With Consequences
Positive reinforcement: Encourage and praise good behavior, focusing on the positives instead of constantly highlighting the negatives.Setting clear expectations: Establish clear, age-appropriate expectations and boundaries for behavior, ensuring that your child understands the rules and the reasons behind them.Natural consequences: Whenever possible, allow children to experience the natural consequences of their actions, helping them to learn from their mistakes and understand the importance of making responsible choices.Logical consequences: When natural consequences are not applicable or safe, implement logical consequences that are directly related to the misbehavior and teach the child how to make better choices in the future.Open communication: Foster open and honest communication by actively listening to your child’s feelings and concerns, validating their emotions, and working together to resolve conflicts or challenges.Modeling appropriate behavior: Demonstrate appropriate behavior and emotional regulation by managing your own emotions and reactions in difficult situations, providing your child with a positive example to follow.Parent-child collaboration: Involve your child in problem-solving and decision-making processes, allowing them to take ownership of their actions and develop a sense of autonomy.While discipline is necessary for teaching children about boundaries and acceptable behavior, relying on threats of consequences can have negative long-term effects on their emotional and psychological well-being.
DMCA